Цени актуални до 15-09-2023г.

Хематология
Пълна кръвна картина - 18 параметъра5.20 лв.
ПКК+ДКК /мануално/7.80 лв.
ПКК + Морфология на Ер.(мануално)7.80 лв.
Диференциално броене/ДКК/- мануално5.50 лв.
Морфология на еритроцити - мануално5.80 лв.
СУЕ /степен на утаяване на еритроцитите/1.80 лв.
Тромбоцити-мануално5.50 лв.
Ретикулоцити7.00 лв.
Витамин B12 /Vit. B12/23.80 лв.
Фолиева киселина( Folate) в серум24.60 лв.
Феритин ( Ferritin )21.80 лв.
Феритин ( Ferritin )18.80 лв.
Трансферин21.80 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
Протромбиново време / INR3.50 лв.
aPTT (ККВ)4.20 лв.
Фибриноген (Fibrinogen)3.80 лв.
Време на кървене2.00 лв.
Време на съсирване2.00 лв.
D-димер (D-dimer)23.80 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine)36.90 лв.
Биохимия
Глюкоза2.50 лв.
Кръвно-захарен профил /КЗП-2 кратен/4.60 лв.
Кръвно-захарен профил /КЗП-3 кратен/6.40 лв.
Глюкоза 12 часа2.50 лв.
Глюкоза 17 часа2.50 лв.
Глюкозо-толерантен тест /обременяване с глюкоза/5.50 лв.
Урея2.80 лв.
Креатинин2.60 лв.
Общ белтък (Total Proteine)2.20 лв.
Албумин2.80 лв.
Холестерол2.90 лв.
HDL-холестерол3.00 лв.
LDL- холестерол3.10 лв.
VLDL - холестерол2.90 лв.
Триглицериди2.80 лв.
Пикочна киселина3.00 лв.
Билирубин - общ2.20 лв.
Билирубин – директен2.20 лв.
Билирубин-общ + директен4.00 лв.
АСАТ /GOT/2.50 лв.
АЛАТ /GPT/2.50 лв.
Гама ГТ (GGT)2.70 лв.
Алкална фосфатаза (АФ)2.70 лв.
Алфа-амилаза3.70 лв.
LDH3.80 лв.
Хлориди (Cl)3.50 лв.
К,Na / комплексно/6.50 лв.
K,Na,Cl6.50 лв.
Калций общ /Ca/3.50 лв.
Йонизиран калций /Ca ++/3.50 лв.
Фосфати /Ph/2.70 лв.
Желязо /Fe/3.80 лв.
ЖСК /TIBC/4.00 лв.
Сер. желязо+ЖСК6.80 лв.
Магнезий /Mg/3.90 лв.
Креатинкиназа (СК)4.30 лв.
Холинестераза4.80 лв.
CK - MB фракция5.00 лв.
Липаза5.00 лв.
Креатининов клиърънс10.80 лв.
Гликиран хемоглобин (Hb A1c)13.80 лв.
Тропонин - skrining8.70 лв.
Тропонин I /Tropinin I / hs34.80 лв.
Литий (Li; Lithium)17.30 лв.
Цинк ( Zn ; Zinc )21.50 лв.
Електрофореза на белтъци(Protein electrophoresis)22.80 лв.
Цистатин С /Cystatin C/44.70 лв.
Диагностика на урина
Общо химично изследване на урина / ОХИ /2.50 лв.
Урина седимент – микроскопско изследване2.00 лв.
Изсл. на К,Na,CL в урината6.50 лв.
Урина - относително тегло1.00 лв.
Урина - белтък0.80 лв.
Урина - глюкоза0.80 лв.
Урина - кетони0.80 лв.
Урина - билирубин (с течен реактив)1.00 лв.
Урина - уробилиноген (с течен реактив)1.00 лв.
Микроалбуминурия12.80 лв.
Глюкоза в 24 часа урина (диуреза)2.50 лв.
Урея в 24 часова урина (диуреза)2.70 лв.
Урея в еднократна порция урина2.70 лв.
Креатинин в 24 часа урина (диуреза)2.50 лв.
Пикочна киселина в 24 часа урина2.70 лв.
Ca в 24 часова урина (диуреза)2.70 лв.
P в 24 часа урина (диуреза)2.70 лв.
Белтък в 24 часа урина (диуреза)2.50 лв.
Алфа Амилаза в урината3.70 лв.
Белтък в еднократна порция урина10.80 лв.
Хормонална диагностика
FT3 + FT 423.80 лв.
FT314.50 лв.
FT413.50 лв.
TSH12.00 лв.
Аnti ТРО + Anti Tg29.80 лв.
Анти TPO (MAT)18.70 лв.
Анти TG (TAT)18.70 лв.
total beta HCG (общ бета-хорионгонадотропин)17.80 лв.
FSH + LH + Е245.40 лв.
FSH17.80 лв.
LH17.80 лв.
Estradiol17.80 лв.
Prolactin17.80 лв.
Testosteron17.80 лв.
Progesterone17.80 лв.
DHEA-S /ДХЕА-С/23.90 лв.
Cortizol (Кортизол)16.80 лв.
Cortizol 7-10 часа16.80 лв.
Cortisol 16 - 18 часа16.30 лв.
4 Androstenedione (4- Андростендион)26.80 лв.
Aldosterone (Алдостерон в плазма)45.80 лв.
C - пептид19.80 лв.
Паратхормон /PTH/21.00 лв.
TSH рецепторни антитела (TRAC)45.90 лв.
Тирeoглобулин (TG)33.80 лв.
Антидиуретичен хормон (вазопресин, ADH)47.00 лв.
Паратхормон (1-84 PTH)33.60 лв.
Серумен инсулин /Insulin/18.80 лв.
Insulin (60 min post 75gr. glucose)18.80 лв.
Insulin (120 min. post 75 gr. glucose)18.80 лв.
HOMA - IR (индекс за инсулинова резистентност)16.30 лв.
HOMA - IR21.10 лв.
HOMA - IR (60-та мин.)21.10 лв.
HOMA - IR (120-та мин.)21.10 лв.
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)27.30 лв.
Calcitonin ( Калцитонин )39.20 лв.
Прокалцитонин (Procalcitonine)35.90 лв.
ACTH ( АКТХ в плазма )23.80 лв.
Ренин в плазма (Renin)45.60 лв.
AMH-plus- (анти -Мюлеров хормон + )52.90 лв.
Inhibin B (Инхибин В)54.90 лв.
Секс Хормон Свързващ глобулин SHBG22.80 лв.
Туморни маркери
PSA /total/14.80 лв.
fPSA /free/18.80 лв.
fPSA (free)/tPSA (total)29.80 лв.
CA - 15 - 316.90 лв.
CA - 19-917.90 лв.
CA - 12516.90 лв.
CA - 72 - 421.80 лв.
SCC20.80 лв.
CEA16.90 лв.
НЕ 467.80 лв.
Cyfra 21-117.90 лв.
Маркер Алфа-фетопротеин /AFP/17.90 лв.
total beta HCG (общ бета-ЧХГ)16.80 лв.
NSE (Неврон специфична енолаза)26.90 лв.
ТРА (тъканен полипептиден антиген)42.50 лв.
Фекален Калпротектин, Лактоферин, Hgb, Трансферин46.00 лв.
Калпротектин -фецес ( Calprotectin)- количествен39.00 лв.
S - 100 (маркер за кожата)65.80 лв.
ROMA -Риск на Алгор.за Овариална Малигнизация74.80 лв.
Имунологична диагностика
CRP /C реактивен протеин/6.60 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP)11.80 лв.
Анти-стрептолизинов титър (AST,ASO)6.80 лв.
RF (ревматоиден фактор-скрининг)6.80 лв.
RF IgA (Ревматоиден фактор IgA)33.80 лв.
RF IgM (Ревматоиден фактор IgM)33.80 лв.
RF IgG (Ревматоиден фактор IgG)33.80 лв.
Имуноглобулин Ig M (Immunoglobulin M )14.90 лв.
Имуноглобулин Ig G (Immunoglobulin G)14.90 лв.
Имуноглобулин Ig A (Immunoglobulin A)14.90 лв.
Anti MCV (анти Мутирал Цитролиниран Виментин)33.90 лв.
ANA скрининг (антинуклеарни антитела) ИИФ22.90 лв.
Серумен комплемент С3 - фракция14.90 лв.
Серумен комплемент C4 - фракция14.90 лв.
Криоглобулини15.00 лв.
HLA - B2737.80 лв.
Анти - CCP (анти Цикличен Цитрулиниран пептид)36.80 лв.
Имуноглобулин А ( Ig A,ImmunoglobulinA)5.80 лв.
Имуноглобулин М (Ig M,ImmunoglobulinM)5.80 лв.
Имуноглобулин G (Ig G, Immunoglobulin G)5.80 лв.
Имуноглобулин Е (IgE total)26.00 лв.
Серология - Инфекциозни болести
Сифилис/Wasserman,Syphilis/ - RPR8.50 лв.
Сифилис/Wasserman,Syphilis/- TPHA10.80 лв.
СПИН ( HIV )16.90 лв.
HBsAg (Хепатит Б) - бърз15.00 лв.
HBsAg (Хепатит Б) -серологично изследване16.90 лв.
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест32.80 лв.
HBeAg19.80 лв.
anti- HBeAg19.80 лв.
anti- HBsAg19.80 лв.
anti - HBc тотал19.80 лв.
anti- HBc Ig M (CORE M)19.80 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total )19.80 лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM )19.80 лв.
Хепатит С ( anti-HCV ) - бърз17.00 лв.
Хепатит С ( anti-HCV) -серологично изследване23.80 лв.
anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот)125.00 лв.
Borellia Ig M /Лаймска болест/25.80 лв.
Borellia Ig G /Лаймска болест/25.80 лв.
Изследване на кърлеж за Borrelia21.60 лв.
02.07-Wass0.00 лв.
05.01 - Серологично изсл. на HIV 1/2 антитела0.00 лв.
05,05 - Серологично изсл. на HBsAg на хеп. В вирус0.00 лв.
Микробиологична диагностика
Чревно носителство /профилактично/12.80 лв.
Изследване на фецес - еднократно25.50 лв.
Стерилна урина - еднократна13.80 лв.
Скарлатина12.00 лв.
Хемокултура-аеробна28.90 лв.
Хемокултура - анаеробна28.90 лв.
Влагалищен секрет21.80 лв.
Простатен секрет21.80 лв.
Изследване на носен секрет21.80 лв.
Изследване на ушен секрет21.80 лв.
Изследване на гърлен секрет21.80 лв.
Храчка21.80 лв.
Чревно носителство/профилактично/12.00 лв.
02.07 -Изсл. на първичен и латентен сифилис0.00 лв.
02,09 -Антистрептолизинов титър (AST)0.00 лв.
02.10 -Изсл. на ревматоиден фактор (RF)0.00 лв.
02,12 - Изсл. на фецес за чревно бацилоносителство0.00 лв.
02,12- Изсл. на фецес за чревно бацилоносителство0.00 лв.
02.13-Микробиол.изсл. на урина за урокултура0.00 лв.
02.19 -Антибиограма с 6 антибиотика0.00 лв.
02,21 -Микробиол. изсл.на влагалищен секрет0.00 лв.
02,22 - Микробиологично изследване на цервикален с0.00 лв.
02,23-Микробиол. изсл.на уретрален секрет0.00 лв.
02,24-Микробиол. изсл.на простатен секрет0.00 лв.
02,26- Микробиол. изсл. на гърлен секрет0.00 лв.
02,27 - Микробиологично изследване на носен секрет0.00 лв.
02.28- Микробиол. изследване на очен секрет0.00 лв.
Друг секрет23.80 лв.
Рота - и адено - вируси във фецес13.00 лв.
Паразитологична диагностика
Нативен препарат за чревни паразити9.80 лв.
Скоч-лента за Ентеробиоза9.60 лв.
Токсоплазма Ig M18.70 лв.
Токсоплазма Ig G18.70 лв.
Перианален отпечатък (скоч лента)6.70 лв.
Ехинококоза Ig G23.70 лв.
Изследване на фецес0.00 лв.
Паразитологично изследване на Фецес6.70 лв.
Нативен препарат за чревни паразити6.70 лв.
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза )29.50 лв.
Изследване на фецес за криптоспоридии26.80 лв.
Изследване на урина за шистозоми26.80 лв.
Изследване на кръв за микрофиларии26.80 лв.
Хламидии и Хеликоб. Пилори
Chlamydia (сух тест)14.80 лв.
Хламидия - Chlamidia Trach. - Ag16.90 лв.
Хламидия - Chlamydia Trach. - Ig A20.90 лв.
Хламидия - Chlamydia Trach. - Ig G20.90 лв.
Хламидия - Chlamydia Trach. - Ig M20.90 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgA33.90 лв.
Хламидия - Chlamidia Pneumonia Ig M33.90 лв.
Хламидия (Chlamydia Trach.- Ig G+ IgM)28.90 лв.
Chlamydophila Pneumonie IgG33.90 лв.
Helicobacter Pylory - Ig G антитела16.50 лв.
Helicobacter Pylory - Ig М антитела13.50 лв.
Helicobacter Pylory антиген18.50 лв.
Херпесни вируси и цитомегаловирус
Варицела Зостер Ig M (Varicela zoster)29.80 лв.
Варицела Зостер Ig G (Varicella zoster)29.80 лв.
Варицела Зостер (Varicella zoster) Ig G+Ig M49.90 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)25.90 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)25.90 лв.
Херпес Симплекс тип 1- IgG+ IgM (HSV1)46.80 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)25.90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)25.90 лв.
HHV - 6 IgG (Човешки Херпес Вирус-6)34.80 лв.
Херпес Симплекс тип 2- IgG+ IgM (HSV2)46.90 лв.
Цитологични изследвания
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка35.70 лв.
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка0.00 лв.
Диагностични пакети
Изследване на кръв и урина38.90 лв.
Липиден профил ( платен )10.80 лв.
Детска градина/ясла-платен пакет33.90 лв.
Детска градина/ясла- съкратен26.80 лв.
Бъбречна функция11.80 лв.
Анемия (стандартен пакет)19.60 лв.
Анемия (разширен пакет)64.70 лв.
Чернодробна функция14.80 лв.
Метаболитен синдром12.80 лв.
Профилактика на метаболитен синдром48.00 лв.
Хипертония (скрининг)19.80 лв.
Хипертония (разширен пакет)38.80 лв.
Изсл. на 43 показателя за здравословното с-ние26.80 лв.
Изследване за наличие на Helicobacter Pylori29.80 лв.
Пакет щитовидна жлеза- скрининг39.00 лв.
Пълен пакет изсл. функцията на щитовидната жлеза59.00 лв.
Пакет щитовидна жлеза(допълва НЗОК)48.00 лв.
Пакет изсл.след прекарано инфекциозно заболяване38.00 лв.
Изследване на 58 показателя за здравословното съст58.80 лв.
Изследвания при остри респираторни заболявания19.20 лв.
Здраве и Цибалаб
CibaLab спокойствие47.90 лв.
Пакет ОСТЕОПОРОЗА - разширен62.00 лв.
Пакет ОСТЕОПОРОЗА - скрининг42.00 лв.
Детска градина/ясла-платен_съкратен23.90 лв.
Пакет ЗДРАВНА КНИЖКА -фецес23.80 лв.
Алергия към Глутен (Gluten)36.70 лв.
Алергия към мляко (Cow milk, f2)36.70 лв.
Алергия към яйчен белтък(egg white,f1)36.90 лв.
Алергия към соя36.90 лв.
Алергия към Куче (Dog, e5)36.80 лв.
Алергия към Котка (Cat, e1)36.80 лв.
Други специализирани изследвания
1. Такса вземане на биологичен материал3.00 лв.
Такса вземане на биологичен материал4.00 лв.
2. Обработка и екарисаж на материал2.00 лв.
3. Домашно посещение12.00 лв.
4. Издаване на сертификат5.00 лв.
Витамин B12 /Vit. B12/21.80 лв.
Витамин D total /25 - ОН Vit. D/27.70 лв.
Beta-CrossLaps24.90 лв.
Фолиева киселина( Folate) в серум21.80 лв.
N-MID Osteocalcin24.90 лв.
anti CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)30.80 лв.
Бърз тест за COVID-19 - антиген и антитела IgM+IgG54.00 лв.
anti GAD 65 (антитела) - количествен47.00 лв.
Окултни кръвоизливи3.50 лв.
Спермограма18.00 лв.
Кръвна група и Rh22.00 лв.
12.01-Кръвна група и Rh0.00 лв.
Медицинска маска0.30 лв.
Стерилен контейнер0.50 лв.
Пакет -ГЕРМАНИЯ
4. Транспортни разходи27.00 лв.
Витамин Д3 (Dihydroxy-Vitamin-D3 (1,25(OH) 2D3)56.80 лв.
Свободен тестостерон39.90 лв.
Дихидротестостерон ( DHT-Dihydrotestosterone)73.00 лв.
Кортизол в 24-ова урина(Cortisol in urin)67.00 лв.
Селен (Selen) в сеум39.80 лв.
Селен (Selen) в урина39.80 лв.
Йод в серум73.00 лв.
Covid-19
Тест за антитела за COVID-19 - IgG + IgM19.50 лв.
Колич. тест за антитела заSARS- Cov-2 Ig G26.00 лв.
SARS-CoV-2 Neutralization Ab.26.00 лв.
Бърз тест за антитела- COVID-19 и М. pneumoniae24.00 лв.
Комбиниран бърз тест за COVID-19 Ag и грип А+Б Ag24.00 лв.
COVID-19 Ag (SARS-Cov-2 ) nasopharyngeal10.00 лв.
Изследване за ГРИП А/Б (InfluenzaA/B)10.80 лв.
SARS- CoV-2(Covid-19 ) quantitative IgG-количество26.00 лв.
Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac -IgG26.00 лв.